Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
  ÚVOD
  CÍLE, AKTIVITY
  ROZPOČET
  REALIZACE
  VÝSLEDKY
   - Strategie obnovy
   - Nové projekty
   - Mediální výstupy
   - Další výstupy
   - Tištěný zpravodaj
   - Veřejné jednání
   - Internet
  NÁVAZNOST
  UDRŽITELNOST
  ZPĚTNÁ VAZBA
  O nás
  English Summary
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


STRATEGIE OBNOVY

ICOS Český Krumlov se v procesu místního strategického plánování angažuje již od doby svého založení. Zpočátku byli naši pracovníci členy dvou realizačních týmu, posléze jsme se stali plnoprávnými členy řídícího Strategického týmu. řada našich vlastních projektů, financovaných českými nadacemi, byla přímo vázána na zapojování veřejnosti do procesu strategického plánování rozvoje města, například projekty:
  • Zapojování regionální komunity do správy věcí veřejných (sponzor: OSF Praha a Město Český Krumlov)-v partnerství s Městem jsem například rozeslali anketní formulář všem občanů, viz obrázek vpravo.
  • Rozšíření občansky angažované komunity v Českém Krumlově(sponzor: Nadace VIA).
  • Setkání veřejnosti s těmi, kdo je zastupují (součást projektu Příští desetiletí, sponzor: Centrum pro demokracii a svobodné podnikání a OSF Praha).


2001

Během roku 2001 jsme ve spolupráci s tehdejším vedením města a na základě jednání strategického týmu začali připravovat dlouhodobý projektový záměr Komunitní projektové agentury, která by měla do procesu strategického plánování vnést vlastní implementační aspekt, tedy skutečné naplňování městské strategie v podobě cíleného žádání o externí finance. Jednání vyústila do formulace návrhu, který je možné si stáhnout ZDE ve formátu MS Word(140kB)nebo totéž ZDE v komprimované verzi (zip, 25kB) a obsahuje podrobný popis záměru včetně vyčíslení potřebných nákladů a očekávané struktury financování. Tento návrh byl vzat na vědomí Městským zastupitelstvem Českého Krumlova dne 26.7.2001 a tvoří výchozí záměr pro všechny níže popsané aktivity.


2002

Výše zmíněný návrh byl dále konkretizován a hledali jsme pro něj vlastní zdroje prostředků. Protože se objevilo několik potenciálních významných zdrojů, upravili jsme původní návrh uvedený výše do podoby, v níž roli nositele projektu implementační agentury nese výhradně ICOS a Město je v něm partnerskou organizací, viz USNESENÍ č. 215/15/2002 Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 6.5.2002 V KANCELÁŘI STAROSTY: "RM schvaluje účast města v projektu ICOS Český Krumlov - Podpora implementace strategického plánu".

Výsledkem těchto aktivit pak bylo získání jednoho grantu z prostředků OSF Praha (projekt Komunitní projektová agentura Český Krumlov) a druhého projektu z prostředků PHARE EU (Komunitní projektové centrum Český Krumlov-administrátorem programu byla Nadace rozvoje občanské společnosti-NROS). Vedlejším výstupem těchto aktivit byl také předmětný projekt (Pomoc a obnova Českokrumlovsku po záplavách, NROS, PHARE EU).


Leden-červenec 2003

Nové vedení českokrumlovské radnice, které vzešlo z komunálních voleb v listopadu 2002, však zpočátku necítilo v pokračování strategického plánování prioritu a práce byly dočasně zastaveny. To ovšem představovalo značný problém pro naši organizaci, neboť jsme nemohli dostát smluvním závazkům v rámci svých grantů, obzvlášť, když byly naše aktivity vypracovány v přímé spolupráci s vedením města, ačkoliv "starého". Začali jsme proto připravovat nouzové scénáře dalšího postupu a zároveň se snažili apelovat na vedení Města, aby práce obnovilo či, v případě nedostatku financí, aby je na nás delegovalo.

Z těchto aktivit vznikla také vstupní verze českokrumlovské strategie, která harmonizovala výsledky dosavadního strategického plánování ve městě s nadřazenými dokumenty, především s Programem rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje. Tento dokument jsme vytvořili v přímé spolupráci s naším projektovým partnerem, jímž je Rosa, o.p.s., a je ke stažení ZDE ve formátu MS Word (560kB) nebo totéž ZDE v komprimované verzi (zip, 60 kB).

Během jara 2003 také začalo vedení města reflektovat snahy o pokračování ve strategickém plánování a ICOSu, ve spolupráci s agenturou IVP, spol. s r.o. (dosavadním realizátorem strategického plánování ve městě), se podařilo dosáhnout shody s městem, viz USNESENÍ č. 394/26/2003 Z 26. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 28.7.2003 v kanceláři starosty:"3)RM jmenuje poradce strategického týmu (1 zástupce agentury ivp s.r.o. Praha, 1 zástupce sdružení ICOS Český Krumlov); 4)RM bere na vědomí společnou nabídku agentury ivp, s.r.o. a sdružení ICOS Český Krumlov na kompletní zajištění odborných a konzultačních služeb a na zajištění veřejného projednávání výstupů při strategickém plánování rozvoje Města Český Krumlov v roce 2003; 5)RM schvaluje návrhy smluv o dílo na strategické plánování do konce roku 2003 se společností ivp, s.r.o. Praha a sdružením ICOS Český Krumlov".


Srpen-říjen 2003


Po uzavření příslušných smluv pak začaly probíhat vlastní práce tak, jak je popsáno na stránkách českokrumlovského strategického plánování. Úloha ICOSu spočívala v poradenství s přípravou strategie, jejím zveřejňování na internetu a v podobě veřejných diskusí, ve vytvoření vnitřní komunikační platformy strategického plánování (podrobnosti v sekci -Internet) a v asistenci se zpracováním definitivního materiálu Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov, který je ke stažení ZDE ve formátu MS Word (930kB) nebo totéž ZDE v komprimované verzi (zip, 220 kB). Tento materiál byl posléze schválen zastupitelstvem města, viz USNESENÍ č. 129/9/2003 Z 9. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 30.10.2003 v Prokyšově sále: "ZM schvaluje Strategický plán rozvoje Města Český Krumlov".


Listopad-prosinec 2003

Na sklonku roku 2003 jsme se dále angažovali ve vytváření příslušného Akčního plánu rozvoje města pro rok 2004-2006 (viz stránky českokrumlovské strategie). Akční plán rozvoje města pro období 2004-2006 (verze 15.12.2003]je také ke stažení ve formátu MS Word (600kB) ZDE nebo v komprimované verzi ZDE (zip, 280kB).Dále jsme do prezentovatelné podoby dokončili vlastní dokument Strategie obnovy, který byl během celého roku používán v pracovní a neredigované podobě. Dokument si můžete stáhnout ve formátu MS Word (500kB) ZDE nebo v komprimované verzi ZDE (zip, 170kB). Posledním krokem pak bylo vytvoření základního dokumentu "Posouzení možných dopadů Akčního plánu na životní prostředí". Toto posouzení vypracovala na naši žádost českokrumlovská Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šípek a stáhnout si ji můžete ve formátu MS Word (110kB) ZDE nebo v komprimované verzi ZDE (zip, 25kB).


Leden-březen 2004

Na počátku roku 2004 proběhly poslední aktualizace a dopřesnění jednotlivých konkrétních projektů akčního plánu. Mírný posun těchto aktivit oproti původnímu plánu však přinesl jednu nečekanou výhodu: odhady nákladů na jednoltivé projekty Akčního plánu mohly být doplněny o konkrétní částky, které těmto projektům přidělili zastupitelé města na svém jednání o městském rozpočtu. Tabulku jednotlivých projektů, odhady nákladů a skutečně přidělené částky z rozpočtu města pro rok 2004 najdete v tabulce formátu Excel ZDE (60kB).