Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
  ÚVOD
  CÍLE, AKTIVITY
  ROZPOČET
  REALIZACE
  VÝSLEDKY
   - Strategie obnovy
   - Nové projekty
   - Mediální výstupy
   - Další výstupy
   - Tištěný zpravodaj
   - Veřejné jednání
   - Internet
  NÁVAZNOST
  UDRŽITELNOST
  ZPĚTNÁ VAZBA
  O nás
  English Summary
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


REALIZACE PROJEKTU

Projekt je splněn: naplnili jsme jednotlivé projektové cíle a aktivity projektu dle zadání v projektu a to v deklarované kvalitě a kvantitě.

Během realizace projektu jsme museli operativně a v zájmu maximální efektivity vynakládání prostředků PHARE EU učinit některé projektové změny. Tyto změny byly řádně a v souladu se smlouvou diskutovány a odsouhlaseny administrátorem projektu. Změny se týkaly personálního obsazení realizačního týmu a posunů v harmonogramu projektu.

Změny v personálním složení týmu odrážejí vývoj naší vlastní organizace a jejích pracovníků. Příjem nemalého grantu PHARE pro ICOS znamenal také značné zvýšení zodpovědnosti a disciplíny při čerpání prostředků EU. Ne vždy byly takto vyvolané změny způsobu práce akceptovatelné některými členy našeho týmu. Proto se s námi někteří lidé rozhodli rozloučit a my jsme proto museli za ně hledat náhradu.

Změny v harmonogramu jsme museli realizovat zejména proto, že celý projekt byl připravován v přímé spolupráci s vedením radnice města Český Krumlov, které se však po komunálních volbách v listopadu 2003 změnilo.

Tyto úpravy projektu nijak nemění objem deklarované projektové práce uvedený ve vlastním projektu a odpovídající smlouvě s administrátorem programu.

Podstata skluzu v harmonogramu spočívala v tom, že logika původního projektu předpokládala, že nejdříve dojde k aktualizaci místní rozvojové strategie a až na základě této aktualizace zahájíme cílené vyhledávání grantových titulů a vlastní projektovou asistenci jednotlivým klientům. Nové vedení radnice však na počátku svého působení necítilo v aktualizaci městské rozvojové strategie prioritu a práce proto byly dočasně přerušeny.

Rozhodli jsme se, že projekty pro klienty z Českého Krumlova a okolí budeme psát již od prvního měsíce trvání projektu, protože jsme si na začátku projektu vůbec nebyli jisti, co Radnice udělá. Tak jsme hned od začátku psali projekty pro každého klienta, který nás oslovil, protože jsme chtěli naplňovat alespoň část projektu. Jako strategický podklad pro vytváření rozvojových projektů jsme používali „starou“ verzi městské rozvojové strategie a dále pak programové dokumenty na úrovni Jihočeského kraje. Protože nebylo možné najít a objektivně vyhodnotit priority jednotlivých projektů, postupovali jsme podle principu dostupných kapacit: asistenci jsme poskytovali všem subjektům, které se na nás obrátily, a to až do vyčerpání našich vlastních kapacit v souvislosti s blížícím se termínem uzávěrky daného grantového programu či dotační soutěže.

Vztahy s vedením města se postupně konsolidovaly a od léta 2003 jsme společně začali pracovat na aktualizaci městské rozvojové strategie. tyto práce probíhaly až do konce roku 2003, zatímco v původním projektu měly být hotové do března.