Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
  ÚVOD
  CÍLE, AKTIVITY
  ROZPOČET
  REALIZACE
  VÝSLEDKY
   - Strategie obnovy
   - Nové projekty
   - Mediální výstupy
   - Další výstupy
   - Tištěný zpravodaj
   - Veřejné jednání
   - Internet
  NÁVAZNOST
  UDRŽITELNOST
  ZPĚTNÁ VAZBA
  O nás
  English Summary
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


NÁVAZNOST NA JINÉ PROJEKTY

Projekt Pomoc a obnova Českokrumlovska po záplavách vycházel z dlouhodobého záměru našeho občanského sdružení začít implementovat místní rozvojovou strategii tak, aby strategické plánování městu začalo usnadňovat získávání peněz z externích zdrojů. Projekt zároveň zapadal do další klíčové aktivity ICOS, jíž je propagace procesu evropské integrace.

Na tyto aktivity se ICOS zaměřuje primárně při vyhledávání prostředků pro svou vlastní činnost. Proto mohl být předmětný projekt propojen s jinými souběžnými projekty a granty.

Významným přínosem pro realizaci našeho projektu byl grant PHARE EU z totožné rozpočtové linie s titulem Materiální pomoc občanům obce Majdalena, postiženým srpnovými povodněmi, který naše organizace ukončila v červnu 2003. tento projekt nás dostatečně poučil o všech úskalích realizace "evropských" projektů, včetně možných účetních potíží, vracení DPH, atp. Detailní informace o tomto projektu je k dispozici na serveru latran.cz.

Hlavním projektem, ke kterému byl grant Pomoc a obnova Českokrumlovska po záplavách komplementárním, bylo Komunitní projektové centrum Český Krumlov. Tento projekt již byl v minulosti financován z řady zdrojů v roce 2003 to byla především Nadace otevřené společnosti-OSF Praha, a dále grant z prostředků PHARE EU, které opět administrovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).

Projekt Komunitní projektové centrum Český Krumlov je představen jinde. Velmi stručně, jeho podstatou jsou následující tři pilíře činnosti:
  • Facilitace komunitního dialogu a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů.
  • Projektová asistence neziskovým subjektům při vyhledávání, formulaci, žádání a případné implementaci vlastních grantů.
  • Centrum ochrany lidských práv Jižní Čechy.
Přestože je projekt Komunitní projektové centrum Český Krumlov hrazen z "evropských" prostředků a nemůže tudíž sloužit ke kofinancování, umožnil nám souběh obou projektů věnovat dostatečnou pozornost jak městu Český Krumlov a jeho okolí (=územní působnost projektu Pomoc a obnova...), tak i rozvoji vztahů s neziskovými organizacemi v rámci celých Jižních Čech (=územní působnost projektu Komunitní projektové centrum ČK).

Další významnou aktivitou, která přispěla na kofinancování projektu Pomoc a obnova Českokrumlovska po záplavách, byl projekt Evropa je za humny, který byl součástí Komunikační strategie ČR před vstupem do EU (sponzor: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, program "S občany ČR o EU").


Projekt Pomoc a obnova Českokrumlovska po záplavách byl dále obsahově i účetně navázán na dílčí aktivity ICOS, realizované formou dodávky služeb jiným subjektům. Mezi tyto aktivity patří například dodávka služeb ve prospěch strategického plánování rozvoje města Český Krumlov (klient: Městský úřad Český Krumlov), nebo dodávky poradenských služeb těm našim klientům, kteří byli se svými grantovými přihláškami úspěšní.