Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
  SLUŽBY
   - Projektová asistence
   - Strategie rozvoje
   - Naše ceny
  Aktivity projektu
  CHCETE ŽÁDAT O PENÍZE?
  CHCETE ZŘÍDIT ORGANIZACI?
   - Registrace občanského sdružení
   - Správní rady
  English Summary
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


Jak registrovat občanské sdružení


Občanské sdružení se registruje u Ministerstva vnitra ČR, a to zasláním návrhu na registraci občanského sdružení, podepsaného všemi členy přípravného výboru, na adresu Ministerstvo vnitra ČR, U Obecního domu č. 3, 112 20 Praha 1. Přípravný výbor musí tvořit nejméně tři občané ČR, kteří v návrhu na registraci uvedou své plné jméno, rodné číslo a adresu. Přílohou registračního dopisu musí tvořit dva stejnopisy stanov sdružení (vzor je připojen níže).

Všechny zákonné lhůty a související právní normy jsou uvedeny na stránkách MV ČR. Praxe vypadá tak, že v případě, že MV ČR neshledá žádná pochybení, do 2-3 týdnů vám zašle zpět orazítkovanou a registrovanou kopii stanov. Tento dokument si založte, řada nadací po vás bude číslo registrace vyžadovat.

V případě, že MV ČR ve vašich stanovách shledá nějaké pochybnosti, velmi pravděpodobně vás vyzvou k tomu, abyste pochybení napravili-a sdělí vám, o co konkrétně jde. Tato pochybení se mohou týkat buď názvu (=je již registrován), způsobu volby orgánů sdružení, způsobu vystoupení členů a nejasně vymezených příjmů. Pochopitelně, že budete odmítnuti v případě, že ve svém poslání uvedete činnost, která odporuje jiným platným zákonům (xenofobie, rasisums, atp.). Při registraci se můžete setkat s některými výhradami i přesto, že kopírujete stanovy, které jiná sdružení předtím úspěšně registrovala: záisí to od úředníka k úředníkovi.

Následně musíte realizovat první členskou schůzi, z níž musí zejména vyplynout, kdo byl zvolen do přípravného výboru a kdo byl zvolen za statutárního zástupce oranizace. Tento zápis musí být podepsán buď všemi osobami členského shromáždění nebo všemi členy výkonného výboru (to závisí na to, jakým způsobem si ve statutu určujete způsob volby statutárního orgánu). Tento zápis si také uložte-bude jej po vás chtít například banka nebo řada nadací (je to jedíný zákonný dokument, který dává mandát statutárnímu zástupci).


Modelový příklad stanov následuje:

STANOVY

NÁZEV SDRUŽENÍ: ...................

I. Cíl sdružení

Posláním sdružení je:
a/ ..................
b/ ..................
c/ ..................


II. Název občanského sdružení
.................


III. Sídlo sdružení

Sídlem sdružení ...... je ........... (pozor, může se stát, že pro registraci bude chtít úředník vidět odpovídající nájemní smlouvu či jiný právní podklad o tom, že tam opravdu sídlíte).


IV. Orgány sdružení

Orgánem sdružení je členské shromáždění, které volí pro běžnou agendu výkonný výbor a jmenuje svého předsedu, který je řádným statutárním orgánem sdružení.


V. Členské shromáždění

a) Všichni členové sdružení jsou členy členského shromáždění.
b) Členské shromáždění se řídí platnými stanovami, je zodpovědné za hospodaření sdružení.
c) Členské shromáždění volí a odvolává výkonný výbor sdružení a jmenuje svého předsedu.
d) Předseda svolává shromáždění, a to alespoň dvakrát za rok
e) Předseda disponuje podpisovým právem za sdružení
f) Členské shromáždění schvaluje rozpočet a účetní uzávěrku zpracovanou a navrženou výkonným výborem.
g) Členské shromáždění rozhoduje o zániku sdružení
h) Členské shromáždění schvaluje převod majetku sdružení na občanské sdružení či instituci s obdobným zaměřením.
i) Členské shromáždění je usnášeníschopné, účastní-li se jej nejméně dvě třetiny členů. Každý člen má jeden hlas. Členské shromáždění přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
j) Členské sdružení mění na svém zasedání stanovy.
k) O průběhu jednání členského shromáždění je sepisován zápis.


VI. Výkonný výbor

a) Výkonný výbor vzniká při prvním jednání členského sdružení. Je tříčlenný.
b) Výkonný výbor zpracovává a navrhuje rozpočet a účetní uzávěrku členskému shromáždění k jeho schválení a realizuje činnost sdružení.
c) Za administrativní vedení občanského sdružení zodpovídá určený člen výkonného výboru. Za tuto činnost může pobírat odměnu.
d) Jednání výkonného výboru svolává některý ze členů výkonného výboru dle potřeby.
e) Jednání výkonného výboru řídí určený člen výkonného výboru.
f) Výkonný výbor je usnášeníschopný, účastní-li se jej všichni členové výkonného výboru. Každý člen výkonného výboru má jeden hlas.
g) Všechna rozhodnutí se přijímají jednomyslným souhlasem všech členů výkonného výboru. Výjimkou je pouze odvolání některého člena výkonného výboru a to dle čl. VIII.
h) O průběhu jednání výkonného výboru je sepisován zápis.


VII. Jednání jménem sdružení

a) Jménem sdružení je samostatně oprávněn jednat předseda sdružení.
b) Podpisové právo jménem sdružení má předseda sdružení.
c) Předseda má právo pověřit zastupováním sdružení na základě plné moci, avšak pouze na základě souhlasu výkonného výboru (poslední dovětek někdy je, jindy není MV přijat. pokud nebude doporučujeme jej nahradit tímto: ...plné moci, přičemž má za povinnost neprodleně o udělení takové plné moci informovat výkonný výbor).


VIII. Vznik a zánik členství

A. Vznik členství
1. K přistoupení ke sdružení je třeba souhlasu členského shromáždění. Nový člen se do sdružení může přihlásit písemně či osobně. Členské shromáždění pořídí o přijetí nového člena zápis, ve kterém přijímaný člen svým podpisem stvrdí svůj souhlas s platnými stanovami a posláním sdružení. Členství ve sdružení vzniká ke dni podpisu tohoto prohlášení.
2. Účast ve sdružení nelze převést na jinou osobu.

B. Zánik členství
1. Každý člen sdružení může svobodně vystoupit.
2. Úmrtím člena automaticky končí členství ve sdružení.
3. Zánikem členství ve sdružení může být odvolání ze sdružení a to členským shromážděním na základě porušování stanov sdružení či poškozování zájmu či pověsti sdružení. Vyloučení musí vždy předcházet písemné upozornění výkonného výboru členu sdružení a žádost o nápravu či vysvětlení případného pochybení člena sdružení. Pokračuje-li člen ve svém jednání, které poškozuje sdružení, či nepodá li ke svému jednání náležité vysvětlení, rozhodne členské shromáždění o jeho vyloučení. Toto vyloučení je členu zasláno písemně.


IX. Práva a povinnosti člena sdružení

a) Člen je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného cíle dle článku I.
b) Člen sdružení má právo účastnit se všech akcí pořádaných sdružením a být informován o veškeré činnosti sdružení.
c) Člen sdružení je povinen jednat tak, aby nepoškozoval zájmy sdružení ani neztěžoval výkon činnosti směřující k dosažení cíle a poslání sdružení.


X. Vlastnictví sdružení

a) Majetek sdružením získaný je výlučně vlastnictvím sdružení
b) Při zániku sdružení bude veškerý majetek sdružení získaný během své činnosti převeden na občanské sdružení s obdobným zaměřením.


XI. Zásady hospodaření

a) Zdroji majetku jsou především:
- granty získané z veřejných grantových soutěží
- dary a příspěvky fyzických a právnických osob
- příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení.
b) Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
c) Za hospodaření sdružení odpovídá členské shromáždění.


XII. Zánik sdružení

O zániku sdružení rozhoduje členské shromáždění.


XIII. Závěrečné ustanovení

Sdružení se řídí v ostatních právních úkonech dle zákona o sdružování občanů č.83/1990 ve znění pozdějších předpisů.